Istorija

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos istorija 

        Mykolo Kleopo Oginskio Rietavo meno mokyklos pradžia siejama su Rietavo Oginskių dvaro rūmais ir jų savininkais: Mykolu Kleopu Oginskiu, jo sūnumi – Irenėjumi bei vaikaičiu – Bogdanu. Oginskiai savo dvarus tvarkė Vakarų Europos pavyzdžiu: plėtojo pramonę, diegė įvairias mokslo, technikos, ūkio naujoves, bet daugiausia Rietavas garsėjo kultūros puoselėjimu.

Paskutinis Rietavo Oginskių dvaro savininkas – Bogdanas  – garsėjo mecenatyste, buvo geras muzikos žinovas. 1872 m., sulaukęs 24 metų amžiaus, jaunasis Bogdanas atidarė pirmąją Lietuvoje šešiametę muzikos mokyklą, kuri gyvavo iki 1909 m. Mokykla išugdė daug gabių muzikantų. Iki 1880 m. jai vadovavo Juozas Kalvaitis, 1880–1906 metais Rietavo muzikos vadovas buvo čekas Jozefas Mašekas. Prie Rietavo muzikantų lavinimo yra prisidėjęs ir Varšuvos konservatorijos vargonų klasės profesorius Aloyzas Butkevičius (su studijų pertrauka 1880–1889 m.) bei pusę metų Rietave vargonininkavęs Juozas Naujalis (1891–1892 m.). 

               Atkurtoji Rietavo muzikos mokykla

Ėjo metai, dešimtmečiai, bet neatsirasdavo žmonių, kurie pajėgtų Rietave atkurti muzikos mokyklą. 1967 m. prie vidurinės mokyklos įsteigiama visuomeniniais pagrindais veikianti muzikos mokykla. Endriejave dirbęs muzikos mokytojas Petras Višinskis sutiko šeštadieniais ir sekmadieniais važinėti į Rietavą ir vaikus mokyti muzikos. Atrinkęs apie 15–20 gabių mokinių įsteigė akordeono, fortepijono ir pučiamųjų instrumentų klases. Buvusi Rietavo vidurinės mokyklos direktorė Ada Meškauskienė prisimena, „P. Višinskis buvo puikus pedagogas, mokiniai jį labai mylėjo. Jo staigi ankstyva mirtis sutrikdė pradėtą muzikos mokyklos veiklą“.

               Dabartinė Rietavo meno mokykla kaip Plungės vaikų muzikos mokyklos filialas pradėjo veikti 1967 m. Čia tuo metu mokytojavo Violeta ir Antanas Česai, Staselė Bandzienė, Jūratė Mazūrkevičienė.

1970 m. atkurta, dar kunigaikščio Bogdano Oginskio laikais veikusi, Rietavo vaikų muzikos mokykla. Jai vadovauti buvo paskirta Virginija Rūta Baliutavičienė (iki 1996 m. lapkričio 28 d.). Tuo metu mokykla turėjo tik tris klases. Užsiėmimai vykdavo Rietavo žemės ūkio technikumo pastate. Čia mokėsi 55 Rietave ir jo apylinkėse gyvenę vaikai. Mokytoja Galina Karčevskaja mokė groti fortepijonu, Algirdas Pakalnis dirbo su pučiamųjų klasės moksleiviais, Nina Blyžienė mokė muzikos teorijos ir groti kanklėmis, o Justinas Krėpšta – griežti smuiku.

                Antraisiais mokyklos gyvavimo metais čia jau dirbo ir jauni specialistai, atvykę iš Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos. Tai fortepijono specialistė Irma Veseraitė, akordeonininkė Danutė Matelienė ir pučiamųjų mokytojas Paulius Matelis. Solfedžio ir privalomojo instrumento pamokas dėstė Romas Dargis ir Liudas Gedgaudas.

Iki 1982 m. trumpai mokykloje dirbo: pianistai – Vygantas Vaitonis, Raimondas Ragauskas, muzikos teorijos mokė – Sigitas Poškus bei Petras Katauskis.

Rietavo vaikų muzikos mokyklos auklėtiniai jau pirmaisiais mokslo metais pradėjo rengti koncertus ne tik tėveliams, bet ir platesnei miestelio visuomenei. Ši tradicija gyvuoja ir šiandien.

Laikui bėgant Rietavo muzikos mokykloje pradėjo dirbti buvę jos auklėtiniai: Juozas Barsteiga, Violeta Zubrickaitė, Algimantas Krėpšta, o vėliau ir Edita Mockutė, Ligita Pupalytė-Bliutienė, Daiva Krėpštaitė-Bartušienė.

1995 m. įsteigus naują teatrinio meno bei šeštadieninę dailės klasę ir atgijus chorinio dainavimo klasei, mokyklai buvo suteiktas Rietavo meno mokyklos statusas, o jos vadovu tapo Algirdas Kazys Jankauskas. Jo dėka mokykloje buvo atkurtas pučiamųjų instrumentų orkestras.

Chorinio dainavimo ir choro mokytoja priimta dirbti Lolita Zalieskytė. Pirmieji aktorinio meistriškumo mokytojai buvo Jolanta Bertauskienė ir Vidmantas Dovidauskas. Gana ilgą laiką, iki uždarant teatrinio meno klasę, mokytoju dirbo Lietuvos muzikos akademijos režisieriaus specialybę įgijęs rietaviškis Vincas Andriuška.

                      Nuo 1996 m. atkurta kanklių klasė – mokytoja Jolita Rušaitė–Budriuvienė, o 2000 m. buvo atkurta ir smuiko klasė – mokytoja Daiva Vengrytė–Bielkauskienė.

Nuo 2008 m. mokyklai vadovauja Rita Urniežienė. Jos dėka Rietavo meno mokykloje 2009 m. įkurtos dvi naujos klasės: dailės ir klasikinės gitaros. Dailės pamokas dėstyti buvo priimtas Tomas Danilevičius, o gitaros mokytoju – Rimvydas Vagonis,

2009 m. lapkričio 26 d. Rietavo meno mokyklai, įamžinant Rietavo Oginskių dvaro savininkų nuopelnus kultūros bei meno plėtojimui,suteiktas Mykolo Kleopo Oginskio vardas.

2011 m., dar Oginskių laikais miestą garsinusio pučiamųjų orkestro sustiprinimui, mokykloje įkuriama medinių pučiamųjų klasė. Groti klarnetu bei saksofonu moko Nerijus Jasinskas. Tais pačiais metais dailės skyriuje pradeda dirbti Stanislava Šarkauskaitė.

2019 m. Atkuriama teatrinio ugdymo klasė. Vaidybos meno paslapčių mokinti pakviečiamas Vincas Andriuška.

                       Į M. K. Oginskio meno mokyklą vaikai priimami 5–10 m. amžiaus. Mokslas trunka septynerius metus. Mokykloje yra fortepijono, akordeono, smuiko, kanklių, pučiamųjų (medinių ir varinių), gitaros, teatro, dailės, chorinio ir solinio dainavimo klasės. Mokiniai muzikuoja akordeonininkų, kanklių ansambliuose, groja pučiamųjų orkestre arba dainuoja mokyklos chore. Vaikai mokosi groti ne tik pagrindiniu instrumentu, bet ir antruoju muzikos instrumentu: fortepijonu, akordeonu, pučiamaisiais instrumentais. Kaip ir Bogdano Oginskio laikais čia dėstoma muzikos teorija: muzikos raštas bei kultūros pažinimas, solfedžio, muzikos istorija.

M. K. Oginskio meno mokykloje mokosi ne tik Rietavo miesto, bet ir Labardžių, Budrikių, Pelaičių, Girdvainių, Žadvainų, Tverų miestelių moksleiviai.

                        Mokykla rengia tarptautinį kamerinės muzikos konkursą-festivalį ,,Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai”; organizuoja Rietavo krašto dainininkų konkursą ,,Augu su daina”; mokyklos solistai ir kolektyvai dažnai koncertuoja visoje Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse, Lietuvos valstybinėje filharmonijoje, LR Seime, Rietave: vaikų darželyje, senelių globos namuose, Rietavo savivaldybės mokyklose. Rengiami tradiciniai adventiniai vakarai ir koncertai, skirti Motinos dienai. Mokiniai koncertuoja ir Žemaitijos krašto muzikos (meno) mokyklų festivaliuose „Vaikai ir muzika“, kurie vyksta įvairiuose miestuose: Salantuose, Plateliuose, Gargžduose, Rietave, Skuode, Šilalėje, Telšiuose, Tauragėje, Plungėje, Kretingoje, Šilutėje, Mažeikiuose ir kt.

              Dalis moksleivių tęsia studijas Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje, Lietuvos muzikos akademijoje, Šiaulių universitete ar Klaipėdos universiteto Menų fakultete. Nemažai Rietavo meno mokyklos mokinių pasirinko muzikos kelią ar su muzika susijusią specialybę. Tai Artūras Šliažas, Antanas Kerpė, Asta Kaveckaitė, Aldona Matelytė, Valdas Neimontas, Dalia Kliauzaitė, Arvydas Valauskas, Neringa Neimontaitė, Alfredas Šniauka, Gražina Šniaukaitė, Diana Paulauskaitė, Joana Gedmintaitė, Aušra Liutkutė, Irmantas Aglinskas, Edvardas Jucius, Tomas Končius, Tadas Česnauskas, Sigitas Saukalas ir kt.

             M. K. Oginskio Rietavo meno mokyklos pedagogai vaikus moko suprasti ir įvertinti meno – dailės, muzikos, teatro – pasaulį kaip dovaną, kuria galime naudotis visą gyvenimą.

Translate »